Grafik na
Dodane przez Mietek dnia 29.03.2009 00:00
Grafik zajźę i spotkań ogólnodostźpnych, w Orodku "Z pomoc± Rodzinie" Katolickiego Stowarzyszenia
"Civitas Christiana" Oddzia³ w Szczecinie, ul. Kaszubska 20/3

Wrzesień 2018 r.
Na poszczególne konsultacje do specjalistów obowi±zuj± zapisy
 tel. 914337133Punkt Informacyjno - Konsultacyjny
ds. problemów alkoholowych
poniedz. 16-18
rody 10 - 12

pi±tki 16-18
Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla DDA pi±tki 16 - 18
Poradnictwo dla osób uwik³anych w przemoc
i przygotowuj±cych siź do przeprowadzenia
rozmowy interwencyjnej
  01.10.  (poniedz.) 16.00
Spotkania Otwarte -
- ze specjalist±

26.10.2018 r. godz. 18.00
Porady psychologa
p. Maria Z.
01.10.(poniedz) 17-18
Porady psychologa
p. Agnieszka M.
29.10 (poniedz.) 17-18
Porady psychologiczne
p. Jerzy R.
10, 24.10. (rody) 16-17
Porady prawne15.10. (poniedz.) 15.30 - 16.30

Porady kuratora rodzinnego19, 26.10 (pi±tek) 16.00 - 18.00


Porady: prawo pracy
i ubezpieczenia spo³eczne
29.10. (poniedz) 17-18
Kap³an
 
15.10 (poniedz) - 18-19

Porady lekarza dermatologa-wenerologa
 Nauczyciel NPR- Met. rozpozn. p³odnoci
02.10. (wtorek) 17-18
Mediacje rodzinne08.10. (poniedz. ) 15-17
 
Seksuolog, terapeuta systemowy
 24.10. (poniedz.) 17-18
Centr. Wspier. Rodz. od Poczźcia rody) 16-18
Szko³a Rodzenia
 Nowa edycja od sierpnia 2018
zapisy - 695157682